Welcome to www.bfla.org
 

0
Начало
0
Структура
0
Програми
0
Резултати 2019
0
Документи
0
0
Рекорди
0
Ранглисти
0
Линкове
0
Календар 2019
0
Архив
0
Картотека
0
Контакти

 


 

КАРТОТЕКА

 

Необходимите документи за членство на СК в БФЛА са:

1. Заявление по образец, одобрен от управителния съвет на Федерацията.
2. Декларация, че кандидатстващият за членство спортен клуб приема устава на федерацията.
3. Съдебно решение за регистрация или за промени в устава относно целите и предмета на дейност на спортния клуб или БУЛСТАТ номер.
4. Копие от устава на спортния клуб, заверено от лицето, което го представлява.
5. Списък на треньорските кадри на клуба с отразена професионална квалификация и стаж по специалността и копие от документ (диплома или др.) удостоверяващ правото на заеманата длъжност в СК съгласно НАРЕДБА № 2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2014 г.)
6. Документ, удостоверяващ правото на ползване на спортен обект и/или съоръжение.
7. Състезателна карта.

Заявление по образец
Декларация образец
Състезателна карта образец
График за картотекиране

Карототекиране на състезател

Картотекирането се извършва от БФЛА по предложение на членуващ в нея спортен клуб, на който спортистът е предоставил състезателните си права, чрез сключен договор за спортна подготовка и развитие.
БФЛА вписва предложеното лице в нарочен регистър (картотека) и му издава официален документ - състезателна карта. Картата има пореден номер и съдържа данните на лицето по документа за самоличност или акта за раждане и негова актуална снимка.

Необходимите документи  за картотекиране на състезател

За картотекиране на състезател са необходими следните документи: 
1. Предложение за картотекиране на членуващ в БФЛА спортен клуб подписано  от председателят на съответния клуб по предоставена от БФЛА бланка. Предложението трябва да съдържа: Списък  на състезателите, лични данни за всеки състезател, заявен  личният треньор на всеки състезател и посочен клуб, в който състезателят е бил картотекиран в предходната година на хартиен носител и в електронен вариант (excel), изпратен поне 1 ден преди датата за картотека на email: zaiavki@bfla.org

Ако не разполагате с електронен вариант на списъка ви от предходната година, моля пишете на имейл: rumen@bfla.org за да ви бъде изпратен.

Предложението трябва да бъде придружено от:

1.1 Писмено заявление и декларация (по образец) до клуба от всеки състезател, който е навършил 18г.; (приложени по-долу)
1.2 Писмено заявление и декларация (по образец) до клуба от всеки състезател придружeна със съгласието на родителите или настойниците, който не e навършил 18 г.; (приложени по-долу)
1.3 Писмено заявление и декларация (по образец) до клуба от родителите или настойниците за всички състезатели, които не са навършили 14 годишна възраст; (приложени по-долу)
2. Медицинско свидетелство за периодичен медицински преглед;
3. Копие от документа за самоличност на състезателя или копие от акт за раждане (за състезателите под 18г.).
4. За чуждите граждани да имат разрешение за дългосрочно пребиваване в страната а гражданите на европейския съюз да разполагат с документ за продължително или постоянно пребиваване в страната.

Заявление и декларация: НАД 18 години
Заявление и декларация: ПОД 18 години
Заявление и декларация: ПОД 14 години
1 Формуляр треньорски кадри /excel/
1 Формуляр за категоризация на клуба /word/

По време на картотекирането на клубовете моля, представете категоризация на клуба, заедно с отчета за дейността по ПРАВИЛНИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2018 г. НА КЛУБОВЕТЕ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА ЧЛЕНОВЕ НА БФЛА (тото точки).

Правилник за разпределение на финансовите средства за 2018 г. на клубовете по лека атлетика членове на БФЛA.
1 Формуляр 1 за изчисляване на тото точки /excel/
1 Формуляр 2 за изчисляване на тото точки /excel/
1 Формуляр 1 за изчисляване на тото точки /pdf/
1 Формуляр 2 за изчисляване на тото точки /pdf/
 

 

ОСНОВЕН СПОНСОР

ПАРТНЬОРИ

atletikabg.com

mtel

asicstrakia

predela

jkf

nutrim

net1


kids

 
 
©2004 Bulgarian Athletics Federation
Programming and design by R.Rangelov